ביטוח סיעודי כללית

כידוע, בסוף שנת 2019, הודיעו מרבית חברות הביטוח המסחריות, כי הן סוגרות את שעריהן לקבלת מבוטחים חדשים, בכל הנוגע לביטוחי הסיעוד הפרטיים. יחד עם זאת, מאחר ומאחורי ביטוחי הסיעוד שבמסגרת השב"ן שאותם מציעות קופות החולים נמצאות בפועל, חברות הביטוח הגדולות, עדיין ניתן ליהנות מביטוחי סיעוד של חברות הביטוח, רק באופן עקיף מעט יותר. בהתאם לכך, מאחורי כל אחת מקופות החולים ניצבת חברת ביטוח "משלה", המאפשרת לה להציע לחברים בקופה ביטוח סיעודי קבוצתי, כך שהם נהנים מיתרונות אשר ביטוח סיעוד פרטי אינו יכול להציע להם. ביטוח סיעודי הראל כללית, לדוגמה.

אז מה מציע ביטוח סיעודי בקופת חולים כללית?

אצל קופ"ח כללית ביטוח סיעודי נקרא "סיעודי מושלם פלוס". להלן עיקרי ביטוח סיעודי כללית:

שם החברה המבטחת – הראל חברה לביטוח בע"מ

ביטול ההשתתפות בתכנית ביוזמתו של המבוטח:

 1. בכל עת על ידי הודעה בכתב.
 2. חודש הביטוח או שונו תנאיו במהלך תקופת הביטוח ולא נדרשה הסכמה מפורשת של המבוטח, והודיע המבוטח לחברה או לבעל הפוליסה, במהלך 60 הימים שלאחר מועד חידוש הביטוח או מועד השינוי, לפי העניין, על ביטול הביטוח לגבי אותו מבוטח, יבוטל הביטוח לגביו החל במועד חידוש הביטוח או במועד השינוי, לפי העניין, ובלבד שלא הוגשה תביעה למימוש זכויות לפי הפוליסה בשל מקרה ביטוח שארע בתקופת 60 הימים כאמור.

ביוזמתו של המבטח:

 1. כאשר בעל הפוליסה ו/או המבוטח אינו משלם או לא שילם את הפרמיה כסדרה, הביטול יתבצע בהתאם להוראת חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981.
 2. כאשר הבעלים המבוטח ו/או בעל הפוליסה הסתיר מהחברה המבטחת עובדה מהותית, אשר ידיעתה הייתה גורמת לחברה שלא לקבלו לביטוח (בהתאם לחוק חוזה ביטוח).
 3. במידה ובוטל רישומו של המבוטח בקופת החולים הכללית.

תקופת אכשרה – אין

הגבלות ותנאים:

* הגדרת מקרה ביטוח – מקרה הביטוח הוא קרות אחד או יותר מהאירועים
הבאים:

אירוע א. "תשישות נפש" אשר נקבעה ע"י רופא מומחה בתחום. לעניין זה, "תשישות
נפש" – פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית,
הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך ו/או קצר וחוסר התמצאות
במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה עפ"י קביעת רופא מומחה בתחום, שסיבתה במצב בריאותי כגון אלצהיימר, או צורות דמנטיות שונות.

אירוע ב. מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגללו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של 3 פעולות לפחות מתוך פעולות אלה:

 • לקום ולשכב
 • להתלבש ולהתפשט
 • רחצה
 • אכילה ושתייה
 • שליטה בסוגרים
 • ניידות

* שינוי תנאי פוליסה במהלך תקופת ביטוח – במקרים שבהם תשתנינה התקנות במהלך תקופת הביטוח, ישתנו אף תנאי הפוליסה בהתאם, והמבטח יהיה רשאי לשנות את דמי הביטוח, לפי הסכם בין קופת החולים שחבריה מבוטחים בפוליסה כאמור לבין המבטח או לבטל את הפוליסה, והכל בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.

* שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח – המבטח יהיה רשאי לשנות את דמי הביטוח, לפי הסכם בין קופת החולים שחבריה מבוטחים בפוליסה כאמור לבין המבטח או לבטל את הפוליסה, והכל בכפוף לאישור המפקח על הביטוח. על דמי הביטוח החודשיים יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית, מהמדד שהיה ידוע במועד תחילת הפוליסה.

* תקופת המתנה
תקופה המתחילה במועד שבו אירע מקרה הביטוח ומסתיימת 60 ימים לאחר מכן, ובתנאי שבמהלך כל התקופה מתקיים לגבי המבוטח מקרה ביטוח. לא תימנה יותר מתקופת המתנה אחת, אלא אם כן חלפו יותר מ-12 חודשים מהמועד שבו פסק מלהתקיים לגביו מקרה הביטוח.

מגן - נלחמים בשבילך

ב"מגן" צוות מומחים בעל ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות אל מול חברות הביטוח. החברה מונה כ 100 עובדים מסורים, בעלי ניסיון וידע בתחום מימוש הזכויות. שקיפות, מחויבות והוגנות הם הבסיס לפעילות החברה, ומהווים נר לרגלינו בטיפול במבוטחים.

פרסומים אחרונים

נגישות
Open chat