ביטוח סיעודי קופת חולים מאוחדת

בקופ"ח מנורה הביטוח הסיעודי נקרא "ביטוח סיעודי מאוחדת זהב" ולהלן עיקרי
הדברים שבו:

שם החברה המבטחת – מנורה

קהל יעד

גיל המקסימום ביטוח סיעוד מאוחדת – אין הגבלה על הגיל המקסימום בו ניתן להצטרף לביטוח הסיעוד המופעל ע"י קופ"ח מנורה.

ביטול ההשתתפות בתכנית ביוזמתו של המבטח או בעל הפוליסה:

במקרה של שינוי בתקנות כמפורט בסעיפים 2 ו-19 (ו) לפוליסה החברה רשאית לבטל את הביטוח לגבי מבוטח ספציפי בגין הפרת חובת גילוי מהותי על פי הוראות חוק חוזה ביטוח וסייגיו לעניין זה ועל פי הוראות סעיפים 5(ב) ו-15(ג)מיצוי תקופת זכאות לגמול סיעודי סעיף 19(ד) (אי תשלום פרמיה) או סעיף 15(ג) (אי גילוי מידע מהותי על פי הוראות חוק חוזה ביטוח).

ביוזמתו של המבוטח:

מבוטח רשאי לבטל פוליסה בכל עת בהוראה שניתנת בכתב והביטול יכנס לתוקפו תוך שלושה ימים ממסירת ההודעה בכתב לחברה המבטחת.

תקופת אכשרה – אין

תנאים והגבלות

* הגדרת מקרה ביטוח – מקרה הביטוח הוא קרות אחד או יותר מהמקרים האלה:

א. תשישות נפש שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.

"תשישות נפש" – פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום, שסיבתה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר, או צורות דמנטיות שונות.

ב. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בשלו הוא לא מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (50% לפחות) מהפעולה, של 3 פעולות לפחות מתוך פעולות אלה:

1. לקום ולשכב – יכולת עצמאית של מבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה
ולקום מכיסא לרבות מכיסא גלגלים או מיטה.

2. להתלבש ולהתפשט – יכולת עצמאית של מבוטח ללבוש פריטי לבוש מכל
סוג ופשיטתם לרבות חיבור או הרכבת חגורה רפואית או גפה מלאכותית.

3. רחצה – יכולת עצמאית של מבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או
בכל דרך מקובלת אחרת, לרבות כניסה לאמבטיה או מקלחת ויציאה מהן;

4. אכילה ושתייה – יכולת עצמאית של מבוטח להזין את עצמו בכל דרך או אמצעי, למעט אכילה באמצעות קשית, ולרבות שתייה באמצעות קשית, לאחר שהמזון הוכן בשבילו והוגש לו.

5 .שליטה בסוגרים – יכולת עצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים
או פעולת השתן; אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה, למשל שימוש קבוע בסטומה, בקטטר בשלפוחית השתן, בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי שליטה על סוגרים.

6. ניידות – יכולת עצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום, ללא עזרת הזולת.
היעזרות בקביים, במקל, בהליכון, בכסא גלגלים או בכל אביזר אחר, לרבות אביזר מכני, מוטורי או אלקטרוני, שמאפשר למבוטח לנוע באופן עצמאי, לא תיחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע.

שינוי תנאי הפוליסה במהלך תקופת הביטוח

במקרה שבו ישתנו התקנות במהלך תקופת הביטוח, ישתנו תנאי הפוליסה בהתאם, והמבטח יהיה רשאי לשנות את דמי הביטוח, לפי הסכם בין קופת החולים שחבריה מבוטחים בפוליסה כאמור לבין המבטח או לבטל את הפוליסה, והכל בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.

מגן - נלחמים בשבילך

ב"מגן" צוות מומחים בעל ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות אל מול חברות הביטוח. החברה מונה כ 100 עובדים מסורים, בעלי ניסיון וידע בתחום מימוש הזכויות. שקיפות, מחויבות והוגנות הם הבסיס לפעילות החברה, ומהווים נר לרגלינו בטיפול במבוטחים.

פרסומים אחרונים

נגישות
Open chat