ביטוח סיעודי קופת חולים מכבי

בנובמבר 2019 יצאה הודעה מטעם רוב חברות הביטוח בישראל, על סגירת שעריהן לקבלת מבוטחים חדשים לביטוחי סיעוד פרטיים. מאחר שביטוחי הסיעוד במסגרת השב"ן מטעם קופות החולים מבוססים על פוליסות של חברות ביטוח גדולות, עדיין תוכלו ליהנות מביטוחי הסיעוד של חברות הביטוח בתבניתם הקבוצתית.

אז מה מציע ביטוח סיעודי מכבי?

בקופ"ח מכבי הביטוח הסיעודי נקרא "ביטוח סיעודי מכבי זהב" ולהלן עיקריו:

שם החברה המבטחת – הפניקס

 קופ"ח מכבי ביטוח סיעודי  – קהל יעד

גיל המקסימום קופ"ח מכבי ביטוח סיעודי – אין הגבלה על הגיל המקסימום בו ניתן להצטרף לביטוח הסיעודי המופעל ע"י קופ"ח מכבי.

קטינים – צירופם של קטינים אפשרי גם ללא הורה מבוטח בביטוח סיעודי.

ביטול ההשתתפות בתוכנית

ביוזמתו של המבטח או בעל הפוליסה:

אין אפשרות ביטול על ידי המבטח או בעל הפוליסה למשך תקופת הביטוח, למעט במקרים הבאים, שבהם מתבטל הביטוח בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א -1981:

* אם לא שולמו הפרמיות במועדן.

* במקרים בהם העלים מבוטח מהמבטח עובדה אשר ידיעתה הייתה גורמת
למבטח לא לקבלו לתוכנית הביטוח.

* לפי המצוין בסעיף 2.21 בפוליסה – במקרים שבהם תשתנינה תקנות
במהלך תקופתו של הביטוח, אף תנאי הפוליסה ישתנו בהתאם. המבטח רשאי לשנות את דמי הפרמיות, על פי ההסכם שבין קופת החולים לבין החברה המבטחת ואף לבטל את הפוליסה – הכל, בכפוף לאישורו של המפקח על הביטוח.

ביוזמתו של המבוטח:

המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת בהוראה בכתב.

תקופת אכשרה – אין

תנאים והגבלות – מועתק מתוך הפוליסה בשל חשיבות הניסוח

* הגדרת מקרה ביטוח – מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או לקוי בריאותי אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של לפחות 3 מתוך 6 פעולות היומיום המפורטות בהגדרת מקרה הביטוח, או מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח עקב ”תשישות נפש" (כמוגדר בהגדרת מקרה הביטוח) שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.

מקרה ביטוח – נחשב לאחד או ליותר מהמקרים האלה:

א. תשישות נפש שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום; לעניין זה, "תשישות נפש" – פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום, שסיבתה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר או צורות דמנטיות שונות.

ב. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בשלו הוא לא מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (50% לפחות מהפעולה), של 3 פעולות לפחות מתוך פעולות אלה:

1. לקום ולשכב – יכולת עצמאית של מבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ולקום מכסא לרבות מכסא גלגלים או מיטה.

2. להתלבש ולהתפשט – יכולת עצמאית של מבוטח ללבוש פריטי לבוש מכל סוג ופשיטתם לרבות חיבור או הרכבת חגורה רפואית או גפה מלאכותית.

3. רחצה – יכולת עצמאית של מבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת אחרת, לרבות כניסה לאמבטיה או למקלחת ויציאה מהן.

4. אכילה ושתייה – יכולת עצמאית של מבוטח להזין את עצמו בכל דרך או אמצעי למעט אכילה באמצעות קשית, ולרבות שתייה באמצעות קשית, לאחר שהמזון הוכן בשבילו והוגש לו.

5. שליטה בסוגרים – יכולת עצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים או פעולת השתן; אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה, למשל שימוש קבוע בסטומה, בקטטר בשלפוחית השתן, בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי שליטה על הסוגרים.

6. ניידות – יכולת עצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום, ללא עזרת הזולת; היעזרות בקביים, במקל, בהליכון, בכסא גלגלים או בכל אביזר אחר לרבות אביזר מכני, מוטורי או אלקטרוני, שמאפשר למבוטח לנוע באופן עצמאי לא תיחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע.

שינוי תנאי הפוליסה במהלך תקופת הביטוח

1. הפוליסה כפופה לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015 (לעיל ולהלן: ”התקנות").

2. במקרה שבו ישתנו התקנות במהלך תקופת הביטוח, ישתנו תנאי הפוליסה בהתאם, והמבטח יהיה רשאי לשנות את דמי הביטוח, לפי הסכם בין מכבי לבין המבטח או לבטל את הפוליסה, והכל בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.

3. מובהר כי בהתאם להסכם בין בעל הפוליסה לבין המבטח, במקרה שבו ישתנו התקנות כאמור וישתנו תנאי הפוליסה בהתאם, ניתן יהיה לשנות את דמי הביטוח בתנאי שאקטואר משותף מטעם שני הצדדים יקבע כי שינוי זה, בשיעור המבוקש על ידי המבטח, נדרש משינוי התקנות האמור.

תקופת המתנה – תקופת המתנה בקרות מקרה ביטוח הינה בת 60 יום מיום קרות מקרה הביטוח ועד למועד שבו משולמים למבוטח תגמולי הביטוח. מובהר כי המבוטח לא יהא זכאי לקבלת תגמולי סיעוד בגין תקופת ההמתנה, כפי שמפורט בסעיפים 11.2 ו-8 לפוליסה.

מגן - נלחמים בשבילך

ב"מגן" צוות מומחים בעל ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות אל מול חברות הביטוח. החברה מונה כ 100 עובדים מסורים, בעלי ניסיון וידע בתחום מימוש הזכויות. שקיפות, מחויבות והוגנות הם הבסיס לפעילות החברה, ומהווים נר לרגלינו בטיפול במבוטחים.

פרסומים אחרונים

נגישות
Open chat